!!! 9 กันยายน 2556 วันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 73 ปี !!!
 
 
 
 
 

 
กำหนดการเข้ารับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556
ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่
        ประชาคมอาเซียน
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่า)
        ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
         ปีการศึกษา 2557 ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 1-5
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
        ปีการศึกษา 2557 ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1-5
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
        ผู้กู้รายเก่า และรายใหม ่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง  กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา
        และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนสำหรับนิสิต

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ (ชั้นปีที่ 1-5)
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า (ชั้นปีที่ 1-5)
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายชื่ออนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีสุดท้าย
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556
รายชื่อนักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2556
ผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 (รอบที่ 2)
ประกาศ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2556 ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1 และ 3  เข้าประชุม
ผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
รายงานการติดตามเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถโอนเงินค่าเล่าเรียนได้
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
 
ผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 2/2556
 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  ภาคเรียนที่ 2/2556
 
กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 
o ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ : คู่มือ
o ยกเลิกรายวิชาเรียนออนไลน์
o ตรวจสอบผลการลงทะเทียน
o ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
o ปฏิทินการศึกษา
o คู่มือ Wireless Lan
o สอบออนไลน์ : คู่มือ
o คะแนนสอบออนไลน์
 
 
 

  •       สำนักงานอธิการบดี

  •       สำนักงานอธิการบดี

  •       สำนักงานอธิการบดี
 
 
Start 09/09/09
Copyright © 2009 Office of The President
Chandrakasem Rajabhat University : Office of The President