!!! 9 กันยายน 2556 วันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 73 ปี !!!
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษากองทุนฯ ร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และเเนะเเนวการใช้ชีวิต
ประกาศ เรื่อง การขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2554-2558
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1 - 2558 KTB รอบที่ 5
ประกาศกำหนดการ กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1 - 2558 IB รอบที่ 4
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1 - 2558 IB รอบที่ 3
ายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1 - 2558 IB รอบที่ 2
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1 - 2558 KTB รอบที่ 1
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ผลการอนุมัติรอบ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศกำหนดการลงนามค่าเล่าเรียนและครองชีพผู้กู้รายเก่า รอบ 2 (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 / 2558
ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผูุ้้กู้รายใหม่
        ปีการศึกษา 2558 ศุนย์ชัยนาท
ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผูุ้้กู้รายเก่า
        ปีการศึกษา 2558 ศุนย์ชัยนาท
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายชื่อผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558
        และกำหนดการสัมภาษณ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภััฏจันทรเกษม - ชัยนาท
ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
        กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า 1/2558 และกำหนดการประชุมลงนามแบบยืนยัน
        จำนวนค่าเล่าเรียน
ประกาศกองทนุเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา 2558
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายชื่อผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1 -5  และรายใหม่
        ภาคเรียนที่ 1/2558 และกำหนดการสัมภาษณ์

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าเเละผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี
        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ รายชื่อผู้ขอกู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 และกำหนดการสัมภาษณ
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 KTB รอบที่ 13
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556 KTB (เพิ่มเติม)
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1 - 2557 KTB รอบที่ 19
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 KTB รอบที่ 12

ประกาศ เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาขาดแคลน กรอ. ปีการศึกษา 2558

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1/2558
วิธีการ Setup Configuration Internet Explorer 10 เพื่อรองรับระบบ e-Studentloan
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2557
        และกำหนดการประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 IB รอบที่ 11
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 IB รอบที่ 10
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1 - 2557 KTB รอบที่ 18
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 KTB รอบที่ 9 (กรอ.)
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 KTB รอบที่ 8
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 KTB รอบที่ 7
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 IB รอบที่ 6
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 IB รอบที่ 5
กำหนดการกู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 และรายเก่า ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการกู้ยืม (รายเก่า) ชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 IB รอบที่ 4
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 IB รอบที่ 3
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 KTB รอบที่ 2 (กรอ.)
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 2 - 2557 KTB รอบที่ 1
ประกาศ เรื่อง ใบสมัครอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย สำหรับนักศึกษา กยศ. ที่กรอกข้อมูลไม่เรียบร้อย

กำหนดการ กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3- 2557

รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1 - 2557 รอบที่ 17

รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1- 2557 รอบที่ 16

รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1- 2557 รอบที่ 15
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1- 2557 (กรอ.) รอบที่ 14
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 (กรอ.) รอบที่ 13
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 12

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประชุมลงนาิ
        แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 11
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 10
ประกาศผลอนุมัติผู้กู้ กรอ. (สำหรับนักศึกษาที่กู้ กรอ. 2/2557)

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ
        และรอการอนุมัติให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557

ขั้นตอนการขอรับค่าหน่วยกิตคืน
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 9
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 8
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 7
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 6
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 5
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 4
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 3
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 2
ผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/2557 (ปี 5 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์)
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 (กรอ.) KTB1
 
กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
 
 
 
 
 
กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
 
 
 

นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 
o ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ : คู่มือ
o ยกเลิกรายวิชาเรียนออนไลน์
o ตรวจสอบผลการลงทะเทียน
o ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
o ปฏิทินการศึกษา
o คู่มือ Wireless Lan
o สอบออนไลน์ : คู่มือ
o คะแนนสอบออนไลน์
 
 
 

  •       สำนักงานอธิการบดี

  •       สำนักงานอธิการบดี

  •       สำนักงานอธิการบดี
 
 
Start 09/09/09
Copyright © 2009 Office of The President
Chandrakasem Rajabhat University : Office of The President