!!! 9 กันยายน 2556 วันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 73 ปี !!!
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำหนดการ กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3- 2557

รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1- 2557 รอบที่ 16

รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1- 2557 รอบที่ 15
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1- 2557 (กรอ.) รอบที่ 14
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 (กรอ.) รอบที่ 13
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 12

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประชุมลงนาิ
        แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 11
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 10
ประกาศผลอนุมัติผู้กู้ กรอ. (สำหรับนักศึกษาที่กู้ กรอ. 2/2557)

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ
        และรอการอนุมัติให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557

ขั้นตอนการขอรับค่าหน่วยกิตคืน
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 9
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 8
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 7
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 6
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 5
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 4
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 3
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 รอบที่ 2
ผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/2557 (ปี 5 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์)
รายงานการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1-2557 (กรอ.) KTB1
กำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา
        ผู้กู้รายเก่ารอบที่ 2 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ขอกู้รายเก่า  ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
        ให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา
        ผู้กู้รายเก่ารอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา
        ผู้กู้รายใหม่รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

 
 
 
 
 
กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
 
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ขอกู้รายเก่า  ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
        ให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา
        ผู้กู้รายเก่ารอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา
        ผู้กู้รายใหม่รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ขอกู้รายเก่าที่ยังไม่รับการสัมภาษณ์ และเอกสารมีปัญหาไม่มาแก้ไข
        ให้มาประชุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เวลา 13.00 น.

ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รอบที่ 2
        ประเภท ผู้กู้รา่ยเก่าชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
        ประเภท ผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557
ผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
        เพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557


ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ยื่นกู้หลังระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้มาสัมภาษณ์ รอบที่ 2
รายชื่อนักศึกษาที่สัมภาษณ์เรียบร้อยแต่หลักฐานเอกสารมีปัญหา ผู้กู้รายเก่า รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่า)
        ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
         ปีการศึกษา 2557 ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 1-5
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
        ปีการศึกษา 2557 ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1-5
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
        ผู้กู้รายเก่า และรายใหม ่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง  กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา
        และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนสำหรับนิสิต

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ (ชั้นปีที่ 1-5)
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า (ชั้นปีที่ 1-5)
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 
 
 
กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
 
 
 

นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 
o ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ : คู่มือ
o ยกเลิกรายวิชาเรียนออนไลน์
o ตรวจสอบผลการลงทะเทียน
o ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
o ปฏิทินการศึกษา
o คู่มือ Wireless Lan
o สอบออนไลน์ : คู่มือ
o คะแนนสอบออนไลน์
 
 
 

  •       สำนักงานอธิการบดี

  •       สำนักงานอธิการบดี

  •       สำนักงานอธิการบดี
 
 
Start 09/09/09
Copyright © 2009 Office of The President
Chandrakasem Rajabhat University : Office of The President